GDPR – Policy för behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data ProtectionRegulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenskaPersonuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag ochorganisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring.För oss i Filadelfiaförsamlingen i Avesta är det viktigt att du ska känna digtrygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt följer de lagar och reglersom gäller.

Filadelfiaförsamlingeni Avesta värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltidskydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter ienlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på:att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifterbehandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Om du interagerar med Filadelfiaförsamlingen i Avestabehandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olikasätt, ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till ett läger eller en kurshos oss eller när du ger en gåva via webben. Uppgifterna används enbart för detsyftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information, föruppföljning, m.m. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrarinte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagligaskäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att ex. i efterhand kunnautfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta.

Filadelfiaförsamlingeni Avesta är en del av en nationell församlingsrörelse/samfund som bland annatger ut medlemstidningen Pingst.se. Efter överenskommelse inom församlingen kanmedlemmars kontaktuppgifter lämnas dit för att du ska få information om vårtgemensamma arbete i Sverige och i världen. Anmäl till Filadelfiaförsamlingen iAvesta om du inte vill ha medlemstidningen. I de fall samverkan sker kringspecifika tjänster, ex. försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlaspersonuppgifter för att fullgöra avtalet.

Antalet människor somhar tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut tillnågon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Filadelfiaförsamlingeni Avestas räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal omsekretess tecknas.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar omdig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig ellerinte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att klaga och om de är felaktigaeller laglig grund saknas begära att personuppgifterna rättas, blockeras ellerraderas.

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter somförsamlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingen:

Filadelfiaförsamlingen i Avesta (orgnr 882000-0407)

tel0226- 568 81

info@avesta.pingst.se